Penne Pastola
Sausage, eggplant & tomato sauce with mozzarella